Pracovník marketingu – 6405 K

Študijný odbor

Pracovník marketingu

Kód odboru: 6405 K
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti marketingu

Charakteristika odboru
Absolvent odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať odborné práce súvisiace s praktickým marketingom. Ovláda sortiment firmy, vlastnosti výrobkov, spôsob výroby a ich použitie v ďalších odvetviach národného hospodárstva. Dokáže zostaviť ponuku firmy a aplikovať nástroje marketingu: produkt, distribúciu, cenu i propagáciu. Naučí sa využívať výsledky prieskumu trhu, aby v popredí záujmu firmy bol zákazník. Ovláda techniku predaja, poradenskú službu a priebeh reklamačného konania. Cieľom odboru je osvojiť si cudzí jazyk na úrovni, ktorý umožní priamy styk s cudzincami, zároveň získať základy druhého cudzieho jazyka. Po úspešnom ukončení štúdia má absolvent možnosť študovať na vysokej škole.