Pri príležitosti 80. výročia narodenia Ing. Vojtecha Szemesa sa konal dňa 15.10.2014 odborný seminár z oblasti pekárskej a cukrárskej výroby na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave.

Medzi pozvanými hosťami boli prof. Šajbidor, prof. Pribula, prof. Augustín, Ing. Staruch, prof. Herian, s ktorými riaditeľ školy PaedDr. Jozef Horák nadviazal spoluprácu a dohodol pracovné stretnutia. 

Naša škola usporiadala na mimoriadne vysokej úrovni slávnostnú recepciu pod vedením HMOV Ing. Janky Krošlákovej so žiakmi študijného odboru pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu Miriam Hudecovou, Barborou Kuzmovou z III.PH a študijného odboru kuchár Lindou Deákovou z III.KČ. 

Životnú dráhu Ing. Vojtecha Szemesa prezentoval doc. Cejpek, predseda Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti, ktorý odovzdal oslávencovi Zlatú medailu tejto spoločnosti a Ing. Staruch, CSc. odovzdal Ing. Szemesovi najvyššie vyznamenanie akademickej obce, Medailu Juraja Fándlyho. 

Miestna knižnica v Petržalke organizovala slávnostné vyhodnotenie Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2014, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.10.2014 v obradnej sále v CC Centre v Petržalke. Pri tejto príležitosti naša škola usporiadala slávnostnú recepciu pod vedením HMOV Ing. Janky Krošlákovej, kde hostí obsluhovala žiačka učebného odboru čašník, servírka Katarína Véghová z II.B triedy.

PaedDr. Jozef H o r á k - riaditeľ školy

V Stupave sa dňa 4.10.2014 konal VIII. ročník vo varení kapustnice - Dni zelá. Pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja sa naša škola SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava zúčastnila súťaže pod vedením MOV p. Luboša Babuška a hlavnej majsterky OV Ing. Janky Krošlákovej. Kapustnicu varili žiaci študijného odboru kuchár zo IV. MK triedy a žiačka študijného odboru pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu Michaela Mikuličová z III.PH triedy.

Naša kapustnica všetkým návštevníkom, ale aj porotcom veľmi chutila a získali sme tretie miesto. 

Ing. Janka Krošláková, HMOV