deti-od-troch-rokov-ziskaju-pravny-narok-na-miesto-v-materskej-skole

Deti od troch rokov získajú právny nárok na miesto v materskej škole

Právo na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od troch rokov veku a flexibilnejšie reagovanie na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov. To sú významné opatrenia, ku ktorým rezort školstva pripravil návrhy legislatívnych úprav. Návrh novely školského zákona a súvisiacich zákonov bol po zapracovaní pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania schválený na rokovaní vlády 22.2.2023. Východiskom pre úpravu zákonov sú ciele a úlohy vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti SR smerujúce k zabezpečeniu prístupu ku kvalitnému a dostupnému predprimárnemu vzdelávaniu všetkých detí od troch rokov ich veku a k zabezpečeniu a rozvíjaniu kvality inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti a žiakov v regionálnom školstve.

Ilustračné foto: BSK

Zámerom rezortu školstva je, aby malo každé dieťa od troch rokov právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole zriadenej obcou alebo regionálnym úradom školskej správy. Rezort tak reaguje na požiadavky rodičov na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému a dostupnému predprimárnemu vzdelávaniu pre všetky deti postupne od štyroch a neskôr aj od troch rokov veku. Úprava sa na školský rok 2024/2025 týka štvorročných detí a od školského roka 2025/2026 aj trojročných detí.

Každý rodič bude môcť uplatniť svoje právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie prioritne v spádovej materskej škole. Ak tá nebude môcť objektívne zabezpečiť toto právo, nastupuje iná materská škola zriadená obcou v obci, kde má dieťa trvalý pobyt. Ak to nebude možné ani v takej škole, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude môcť rodič uplatniť v materskej škole, zriadenej inou obcou alebo regionálnym úradom školskej správy, ktorá má kapacitné možnosti a nachádza sa najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa alebo má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou z miesta trvalého pobytu dieťaťa.

„Náš návrh bude mať pozitívny vplyv nielen na zabezpečenie rovnoprávneho prístupu k predprimárnemu vzdelávaniu ale aj na skvalitnenie predprimárneho vzdelávania a nepriamo aj na zvýšenie zamestnanosti vo všetkých regiónoch. Predpokladáme, že zvýšením účasti čo najvyššieho počtu detí od troch rokov veku v materských školách zlepšíme aj ich pripravenosť na vzdelávanie na základnej škole,“ vysvetľuje Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Keďže implementácia právneho nároku na prijatie v materskej škole predpokladá zvýšenú požiadavku na počet miest v materských školách, súvisiacu situáciu s nedostatkom kapacít v materských školách už rieši rezort školstva aj prostredníctvom otvorenej výzvy na dobudovanie chýbajúcich kapacít. Zriaďovatelia materských škôl môžu už od augusta 2022 žiadať o financovanie projektov v tých regiónoch, kde výrazne rastie počet detí a terajšie kapacity nestačia. Indikatívna výška finančných prostriedkov v súčasnosti alokovaných na výzvu je 70 000 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenená na budovanie kapacít materských škôl je viac ako 154 000 000 eur.

Systém podporných opatrení

Novela školského zákona prináša aj pre deti a žiakov, ktorým sú diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, nárok na získanie podpory vo výchove a vzdelávaní.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ilustračné foto: BSK