koncepcia-rozvoja-institucionalnej-spoluprace-v-oblasti-ochrany-prirody-a biodiverzity-v prihranicnom-regione-analyzuje-dotknute-uzemie

Koncepcia rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne analyzuje dotknuté územie

Ecoregion SK-AT je slovensko-rakúsky cezhraničný projekt, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020. Projekt bol realizovaný v spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie, národného parku Donau – Auen, národného parku Neusiedler See-Seewinkel a regiónu Marchfeld v rokoch 2020–2022.

Jednou z priorít projektu je vytvorenie Koncepcie rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity, ktorej cieľom je efektívna a udržateľná spolupráca relevantných subjektov v oblasti ochrany a podpory chránených území v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska.

Koncepcia identifikuje viaceré hybné sily inštitucionalizácie v prihraničnom regióne Bratislavského samosprávneho kraja a spolkových krajín Dolné Rakúsko a Burgenland.

Dokument analyzuje dotknuté územie, spôsob manažmentu chránených území, stav infraštruktúry a poskytovania služieb v oblasti ekoturizmu a envirovýchovy.

Návrhová časť dokumentu stanovuje modely fungovania inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom priestore chránených území, ktoré budú svojou povahou udržateľnými riešeniami a ktoré budú korelovať s návrhmi relevantných subjektov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity. Záver koncepcie prezentuje kroky potrebné pre rozvoj koordinovaného modelu spolupráce.

Prílohy: Interaktívna brožúra ECOREGION SK-AT v nemeckom jazyku