pamatate-sa-este?

Pamätáte sa ešte?

Mnohé historické udalosti značne ovplyvnili politické a spoločenské dianie ako aj kultúru a stali sa významnými historickými medzníkmi v Československu, Československej socialistickej republike, v Českej a Slovenskej federatívnej republike a Slovenskej republike v 20. a 21. storočí.

Uvedené udalosti patria k najmladším dejinám a ešte stále žijú ich pamätníci. Projekt Pamätáte sa ešte? chce zhmotniť ich príbehy a spomienky. Umelecká súťaž je určená pre študentov stredných škôl na území Bratislavského kraja. Ide o jeden z ťažiskových projektov vyplývajúcich z koncepcie vzdelávania Oddelenia kultúry BSK, ktorá vznikla v roku 2022. Priblížiť ich nenásilnou formou mladej generácii s využitím metódy orálna história.  

Možno sa pýtate, prečo orálna história? Ide o interdisciplinárnu metódu poznávania dejín. Je úzko spätá s ľudskou pamäťou.

Pre metódu orálnej histórie je dôležitý rozvoj technológií uchovávajúci zvuky a obraz (kamera, gramofón, magnetofón, v súčasnosti PC, notebooky, smartfóny a digitálne diktafóny). Bez týchto výdobytkov vedy a techniky by sa ťažko rozvinula orálna história v dnešnej mnohovrstevnej a multidisciplinárnej podobe.

Súťaž je interaktívnym umelecko-vzdelávacím projektom. Obrazne mladým ľuďom „otvárame oči.“ Chceme aby sa nadchli pre získanie nových skúseností a vedomostí „z prvej ruky“ –  od svojich prastarých rodičov, rodičov, príbuzných, ale aj úplne neznámych ľudí. V konečnom dôsledku nám záleží tiež na podpore a rozvíjaní talentov v oblasti filmovej a literárnej tvorby, získanie zručností v oblasti verbálnej komunikácie.

Myšlienka a koncepcia umeleckej súťaže vyšla zo skúseností, že mladí ľudia majú problém s uchopením najmladších dejín v historickom kontexte. Často sa im zdajú nudné… Zároveň mládež vo veľkej miere využíva moderné médiá, radi nahrávajú krátke videá, vytvárajú zvukové oznamy a záznamy, ale mnohí patria aj k talentovaným pisateľom.

Snažili sme sa tieto dve premisy spojiť v umeleckej súťaži a rozdelili sme ju do dvoch kategórií:

  • Kategória audiovizuálna / umelecká reportáž; vek 14 – 15, vek 16 – 19
  • Kategória literárna tvorba / rozprávanie s doplnením obrazového materiálu; vek 14 – 15, vek 16 – 19.

Porota vytvorená z odborníkov, umelcov, spisovateľov bude hodnotiť obsahovú aj umeleckú stránku odovzdaných súťažných diel. 

Vyhlasovanie tém každého ročníka zameriame na aktuálne historické výročia v konkrétnom kalendárnom roku.

Vyhlasovatelia prvého ročníka umeleckej súťaže určili pre rok 2023 tri témy:

  • 75 rokov od nástupu neslobody v roku 1948
  • 55 rokov od invázie okupačných síl Varšavskej zmluvy na územie ČSSR
  • 30 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky