primator-roman-macs:-pretvarame-pezinok-na-krajsie-miesto-pre-nase-zivoty

Primátor Roman Mács: Pretvárame Pezinok na krajšie miesto pre naše životy

„Pred pár dňami uplynul rok, čom som na základe vami prejavenej dôvery, nastúpil  do funkcie primátora nášho mesta. Od prvých okamihov napĺňam jednotlivé kroky tak, ako som Vám sľúbil pred voľbami. Otvorili a sprístupnili sme mestský úrad a začali sme robiť kroky, ktoré smerujú k dosiahnutiu efektívnosti úradu i mestských organizácií,“ uviedol Roman Mács k prvému roku pôsobenia vo funkcii primátora Mesta Pezinok.

Za uplynulý rok sa udialo neuveriteľne veľa zmien v oblasti legislatívy, financovania miest a obcí a napokon, len pred pár dňami bolo prijaté programové vyhlásenie novej vlády. To všetko sme museli prispôsobiť i naplánovanému smerovaniu nášho mesta. Verím však, že zlepšenie fungovania mesta v niektorých oblastiach ste postrehli aj vy. Ďalšie zmeny a zlepšenia sa budú ukazovať postupne a dúfam, že v prospech nás všetkých.

Uvedené zmeny a nastavenie jednotlivých procesov som však neurobil sám. Súčasťou toho všetkého sú aj poslanci mestského zastupiteľstva, kolegyne a kolegovia z úradu i mestských organizácií. Tým všetkým patrí moja vďaka.

Poďme však po poriadku.

Záväzným dokumentom pre postupnú realizáciu spomínaných krokov je schválené Spoločné programové vyhlásenie primátora a mestského zastupiteľstva na obdobie 2022 až 2026. Uvedený dokument je pre mňa alfou a omegou môjho pôsobenia v pozícii primátora mesta Pezinok. K tomu sa zároveň pripájajú aj naše kroky, ktoré smerujú ku zvýšeniu hospodárnosti a transparentnosti pri nakladaní s finančnými zdrojmi mesta. Intenzívne na tom pracujeme, veď posúďte sami:

Otvárame a revidujeme zmluvy, ktoré sú pre mesto ekonomicky nevýhodné. Napríklad hneď po našom nástupe sme ako jednu z prvých otvorili vysúťaženú zmluvu o dodávke energií pre mesto Pezinok a uzatvorili sme novú zmluvu, čím sme ušetrili sumu 6,2 milióna eur za dodanie elektriny a plynu pre naše mesto v roku 2023. V tomto trende budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Pezinok môže byť ešte lepšie miesto pre náš život. Aby tak bolo aj v najbližších rokoch, podriaďujeme tomuto cieľu aktivity mestského úradu. Nech máte možnosť hrdo sa hlásiť k tomu, že žijete v Pezinku.

Spracovali sme procesný audit mestského úradu, plánujeme budúcnosť a nastavujeme procesy tak, aby bol dosiahnutý výsledok v  súlade so sociálnou a  ekonomickou zodpovednosťou voči vám, čo žijete v tomto meste. Ako príklad môžem uviesť  tému materskej škôlky na Cajle. Realizácia tohto projektu by bola pre mesto ekonomicky nevýhodná, preto sme k nej nepristúpili. Čas ukázal, že zodpovedným rozhodnutím sme mestu ušetrili zbytočné výdavky, a v konečnom dôsledku má mesto v súčasnosti v materských školách voľných 73 miest.

Ďalej sme zrealizovali 37 investičných zámerov v objeme 2,2 milióna eur, z čoho 507 tisíc eur bolo financovaných z  externých zdrojov. Vybudovali sme pumptrackovú dráhu, modernizujeme športovú infraštruktúry v areáli základnej školy Fándlyho, zlepšujeme cyklo infraštruktúru. Popri tom sme sanovali základnú umeleckú školu, rekonštruujeme cesty a chodníky, vysádzame a zveľaďujeme zeleň.

Vy ste Pezinok. Ste to najdôležitejšie, čo robí mesto mestom. Aj preto sú našou silnou stránkou sociálne aktivity pre obyvateľstvo – poskytujeme sociálnu pomoc rodinám v ťažkej životnej situácii, výrazne sme posilnili terénny opatrovateľský tím, aktívne pracujeme s marginalizovanými skupinami a sprístupnili sme zamestnávanie ľuďom, ktorí pracujú priamo v Glejovke a pomáhajú aj pri aktivačných prácach v meste.

Zlepšením dostupnosti opatrovateľských služieb mesto ušetrilo 99 tisíc eur. Nosnou témou bola príprava Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2024-2027, možno aj vy ste sa zapojili do jeho tvorby prostredníctvom dotazníkov. Zúčastnili sme sa Noci vonku, celoslovenského podujatia s cieľom poukázať na život ľudí bez domova a ľudí v núdznych podmienkach.

Toto je len zlomok aktivít, ktoré realizujeme. Viac si môžete prečítať v priložených komplexných správach. Myslím, že budete príjemne prekvapení, čo všetko moji kolegovia z úradu i našich organizácií za posledný rok dokázali.

Vďaka vysokej angažovanosti ľudí z mestskej polície dokážeme pravidelne vykonávať edukačnú a prevenčnú činnosť na školách, aby sme ochránili deti a mládež pred negatívnym vplyvom alkoholu a psychotropných látok.

Uplynulý rok  ukazuje prvé zmeny. Mnohé z nich sú prijímané s vašou podporou, iné potrebujú ešte čas, aby priniesli očakávané výsledky.

Sú však aj veci, ktoré sa s vaším pochopením nestretávajú. Ide napríklad o nevyhnutnosť zvýšiť daň z nehnuteľností. Je potrebné si uvedomiť, že ak chce mesto poskytovať služby pre svojich občanov, musí mať na to aj finančné prostriedky.  Bez nich v súčasnej dobe zmrazenia príjmov samospráv to nedokážeme. Len včerajšie rozhodnutie vlády o zvýšení poistného o 1% predstavuje v mestskej kasy úbytok približne 200 000 eur.

Určite chápete, že v tejto oblasti šetriť nemôžeme. Preto pokračujeme v rozbehnutých projektoch a zmenách pre mesto.

Zintenzívnili sme práce na projektových dokumentáciách pre školstvo, šport a dopravu tak, aby sme boli pripravení na čerpanie zdrojov z rôznych výziev. Koncepčne nastavujeme ďalšie aktivity v meste. Pre informáciu uvádzam, že aktuálne máme rozpracovaných ďalších 35 projektov

Za veľmi dôležité považujem aj dobré vzťahy s našimi susedmi – okolitými mestami a obcami v Malokarpatskom regióne. Veríme, že sa ešte viac budeme spolupodieľať na rozvoji regiónu a posilníme tak dôležité partnerstvo s Bratislavským samosprávnym krajom. Nadväzujeme zahraničné partnerstvá s cieľom priniesť nielen ďalšie externé financie, ale aj dobré inšpirácie praxe pre zvládanie vecí spoločnými silami.

Milé Pezinčanky a Pezinčania, byť primátorom tohto nádherného mesta je tá najzaujímavejšia a najvzrušujúcejšia úloha, akú som kedy vykonával. Úprimne si vážim čas, ktorý venujete kontrole mojej práce.

Sme tu spolu, preto by som vás chcel poprosiť: Staňte sa aj vy súčasťou tímu, ktorý pretvára Pezinok na krajšie miesto pre naše životy. Naše mesto, vy i my si to zaslúžime.

Ďakujem za vašu dôveru a podporu.