zapisy-deti-do-materskych-skol-zacnu-v-maji

Zápisy detí do materských škôl začnú v máji

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôlok pre školský rok 2023/2024, bude v termíne od 2. mája do 12. mája.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podávajú riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši  päť rokov.

Žiadosť môžu zákonní zástupcovia dieťaťa podať osobne, poštou alebo kuriérom, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Písomné rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa do 30. júna 2023.

Zdroj: Staremesto.sk