20.3.2019 sa žiaci IV.PH a V.HA triedy z…


20.3.2019 sa žiaci IV.PH a V.HA triedy zúčastnili exkurzie v SLOVENSKÝCH
LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV PIEŠŤANY, a.s. Po úvodnej prezentácii videí v salóniku
Milla v hoteli Esplanade mali žiaci možnosť vidieť ubytovacie, stravovacie a kúpeľné
zariadenia v Balnea Palace a Balnea Esplanade. Po presune do Thermia Palace boli
žiaci oboznámení s priestormi nielen hotela, ale aj kúpeľného domu Irma, v ktorom
videli unikátne bahnisko a zrkadlisko. Po ukončení exkurzie v hoteli si žiaci prezreli
prameň Trajan, bazény so zrejúcim piešťanským bahnom, ochutnali termálnu
a minerálnu vodu a prezreli si Kúpeľný ostrov s jeho zaujímavosťami. Súčasťou
exkurzie bolo aj oboznámenie sa s celkovou architektúrou Kúpeľného ostrova
a historického centra mesta, vrátane historických víl, ktoré boli sídlom významných
piešťanských balneológov. Žiakov zaujala Winterova ulica, Kolonádový most
a prehliadka bažantnice a chovu pávov.
Žiaci počas celého dňa boli disciplinovaní, slušní a zaujímali sa o problematiku
kúpeľníctva.
Poďakovanie patrí manažérom pre styk s verejnosťou v oboch hoteloch za pútavý
a profesionálny výklad.??