bratislavska-zupa-predstavila-programove-vyhlasenie-na-toto-volebne-obdobie

Bratislavská župa predstavila programové vyhlásenie na toto volebné obdobie

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, štyria podpredsedovia a 49 poslancov zastupiteľstva BSK sa dohodli na spoločnom programovom vyhlásení na volebné obdobie 2022-2026. Týkajú sa udržateľnej mobility, životného prostredia, vzdelávania, športu, inovácií, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kultúry a cestovného ruchu, ako aj financovania a komplexného rozvoja regiónu.

Programové vyhlásenie pomenúva najpálčivejšie problémy, ktoré sa bytostne dotýkajú Bratislavského kraja. Ten za uplynulých 30 rokov v súvislosti s hospodárskym rastom zaznamenal  enormné zvýšenie počtu obyvateľov kraja, spôsobené predovšetkým vysokou mierou prisťahovaných z ostatných regiónov Slovenska. Takýto vývoj je z dlhodobého pohľadu neudržateľný, keďže prináša mnohé problémy súvisiace so zvyšujúcim sa tlakom na existujúcu verejnú infraštruktúru, ako aj životné prostredie. Už dnes bojuje Bratislavský kraj s kolabujúcou dopravou vo viacerých kritických smeroch, s enormnou záťažou hlukom a emisiami v mestách a obciach s najintenzívnejšou dopravou, s nedobudovanou kanalizáciou v lokalitách so zdrojmi pitnej vody ako aj s problémami v súvislosti s odpadmi. Výnimkou nie sú ani nedostatočné kapacity materských a základných škôl, nedostupnosť základnej zdravotnej služby, či nedostatočné kapacity zariadení sociálnych služieb. V neposlednom rade, župa sa borí s problémami súvisiacimi s negatívnymi dôsledkami zmeny klímy, ako sú povodne, vlny horúčav, prívalové dažde a suchá.

Príprave programového vyhlásenia predchádzal zber dát a analýza priamo v území. „Do tohto procesu sme zapojili všetkých kľúčových aktérov – primátorov, starostov, poslancov BSK, ako aj relevantné inštitúcie a organizácie. Vďaka tomu dokážeme vnímať a definovať problémy v obciach, mestách a mestských častiach,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Programové vyhlásenie prináša riešenia. „Zhodli sme sa na 83 konkrétnych projektoch a opatreniach, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov Bratislavského kraja. Týkajú sa udržateľnej mobility, životného prostredia, vzdelávania, športu, inovácií, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kultúry a cestovného ruchu, ako aj financovania a komplexného rozvoja regiónu. Programové vyhlásenie tiež deklaruje ochotu spolupracovať a verím, že vďaka tomu sa vízie pretavia na konkrétne výsledky. Publikovaním programových cieľov získava verejnosť nielen plán našej práce, ale aj prehľadný nástroj kontroly pri jeho odpočte“ spresnil predseda BSK Juraj Droba.

V oblasti udržateľnej mobility je úplnou prioritou zvýšenie podielu verejnej dopravy na celkovom objeme prepravy osôb. Samosprávny kraj to chce dosiahnuť podporou koľajovej dopravy, zahusťovaním železničných zastávok, výstavbou a modernizáciou električkových radiál, ako aj budovaním prestupných terminálov. Prioritou v oblasti cestnej dopravy bude pokračovanie v príprave a výstavbe obchvatu obcí Malokarpatska.

Za jednu z najvýznamnejších aktuálnych výziev považuje Bratislavský samosprávny kraj zmenu klímy a reakciu na jej dôsledky, predovšetkým na intenzívne zastavaných územiach. V spolupráci s mestami a obcami sa preto chce zamerať na zníženie dôsledkov zmeny klímy formou. BSK plánuje tiež rozširovať a modernizovať kanalizačnú sieť, akcelerovať odstraňovanie environmentálnych záťaží, či zvyšovať energetickú efektívnosť budov.

V oblasti vzdelávania, športu a inovácií sa župa sústredí na budovanie stredoškolských kampusov, modernizáciu centier odborného vzdelávania a prípravy, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia a tiež na zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania.

Samosprávny kraj bude pokračovať v projektoch transformácie a deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ako aj vo výstavbe špecializovaného zariadenia pre deti a dospelých s diagnózou poruchy autistického spektra. Kraj zavedie opatrenia na zvýšenie atraktivity zriaďovania ambulancií všeobecných a detských lekárov a v neposlednom rade sa bude v spolupráci s partnermi podieľať na vybudovaní zdravotníckeho kampusu Bory.

V oblasti kultúry a cestovného ruchu bude župa pokračovať v kontinuálnom rozvoji a obnove národných kultúrnych pamiatok vo svojom vlastníctve ako sú Divadlo Aréna, synagóga vo Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku, kaštieľ a park v Stupave, kaštieľ a park v Malinove, či areál synagógy v Senci.

Župa má v pláne zabezpečiť komplexný rozvoj tematických ciest a pokračovať v budovaní unikátnej turistickej infraštruktúry na území kraja, ako je napríklad revitalizácia areálu pod Cyklomostom slobody, vybudovanie cyklo-turistického areálu pri cyklomoste Vysomarch, vybudovanie zázemia pre vodákov a turistov vo Vysokej pri Morave a osadenie drobnej turistickej architektúry na najzápadnejšom bode Slovenska, v Záhorskej Vsi.

Popri spomínaných oblastiach sa BSK zameria aj na financovanie a komplexný rozvoj regiónu. Samosprávny kraj chce otvoriť diskusiu s príslušnými ministerstvami vlády SR o existujúcom systéme a kritériách financovania miestnych a regionálnych samospráv.

„Zasadzujeme sa za vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní, ktorý bude odrážať štrukturálne výzvy metropolitného regiónu, ako aj špecifické postavenie a skutočný počet obyvateľov žijúcich a využívajúcich všetky služby na našom území. Budeme tiež presadzovať dokončenie decentralizácie verejnej správy s cieľom ucelenia kompetencií vyšších územných celkov. Zasadíme sa aj za zmenu daňovej politiky s cieľom možnosti vytvorenia vlastnej daňovej politiky,“ uzavrel Juraj Droba.

Kompletné znenie programového vyhlásenia BSK 2022-2026 nájdete tu:

https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2023/03/programove-vyhlasenie-volebne-obdobie-2022-2026-web.pdf