hlbkova-rekonstrukcia-ms-koliskova-14-v-karlovej-vsi

Hĺbková rekonštrukcia MŠ Kolískova 14 v Karlovej Vsi

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Hĺbková rekonštrukcia MŠ Kolískova 14.

Hĺbková rekonštrukcia MŠ Kolískova 14 prebehla v roku 2021 za účelom zníženia jej energetickej náročnosti, splnenia aktuálne požadovaných tepelnotechnických parametrov obnovovaných verejných budov a najmä za účelom definovať a zrealizovať také opatrenia, ktoré budú prispievať k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy, zníženiu uhlíkovej stopy, zlepšeniu kvality vnútorného prostredia, ochrane a rozvoju biodiverzity.

Obnova s realizovanými prvkami zelenej infraštruktúry by mala mať za následok zníženie uhlíkovej stopy najmenej o 60 %. Aj vďaka získaným prostriedkom z Nórskych grantov a Európskej únie sa môže mestská čast pochváliť inovatívne obnovenou budovou materskej školy. Na Slovensku zatiaľ neexistuje príklad komplexnej obnovy verejnej budovy, ktorá zahŕňa jednak zníženie energetickej náročnosti, ale zároveň i zelené opatrenia a opatrenia na podporu biodiverzity na budove. Nejde len o štandardnú rekonštrukciu budovy, ale počítame s radikálnym znížením energetickej náročnosti budov, so zlepšením vnútorného prostredia, s využívaním zrážkovej vody, obnoviteľnými zdrojmi energie a výsadbou zelene s podporou biodiverzity.

Okrem zateplenia strechy a fasády prehrievaniu budovy zabráni efektívne vonkajšie tienenie a účinná prírode blízka zelená infraštruktúra. Pôjde o dve vegetačné steny za pomoci popínavých rastlín a inštaláciu ochladzovacích vodných prvkov v átriách škôlky. Zelené fasády bude zavlažovat zachytená dažďová voda. Voda zachytená do podzemnej retenčnej nádrže sa bude využívať aj na sanitárne účely. Vetranie a výmenu vzduchu v budovách zabezpečí ekologická rekuperácia vzduchu. Vetranie pomocou rekuperačných jednotiek bude významne zvyšovat kvalitu vnútorného prostredia, šetriť energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a zabranovať vzniku nadmernej vlhkosti v interiéri. Výrazne sa zlepší prostredie pre pobyt aj spánok pre malých alergikov, keďže budeme vetrať bez prachu a pelov. Unikátne riešenie navyše navrhuje nasávanie čistého vzduchu z obnovených vnútorných átrií s vysadenou zeleňou, ktorá podporí zachovanie biodiverzity a bude zároveň slúžiť ako prirodzená čistička vzduchu. Hojné množstvo zelene a vodný prvok v podobe jazierka v átriách tak neprinesie deťom len príjemnejšie estetické prostredie, ale aj kvalitnú mikroklímu. V rámci podpory biodiverzity sú na fasáde umiestnené hniezdne búdky pre belorítky a netopiere. Popri plánovaných prácach podľa pripravenej projektovej dokumentácie sa zrealizovali aj ďalsie práce ako napríklad rekonštrukcia ďaľšej časti umyvárok, oprava terasy a chodníku pred škôlkou.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Program Life a Nórske granty (vo výške 577 939 €).

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava – Mestská časť Kralova Ves

Celkové výdavky projektu: 1 068 530 €