juraj-steklac: pokial-sa-s ludmi-komunikuje-uprimne-a otvorene,-zmenam-porozumeju,-aj-ked-su-nepoplularne

Juraj Štekláč: Pokiaľ sa s ľuďmi komunikuje úprimne a otvorene, zmenám porozumejú, aj keď sú nepoplulárne

Oblasť zdravotníctva, školstva a kultúry má v Bratislavskom kraji pod palcom staronový podpredseda Juraj Štekláč. Je vyštudovaný lekár – endokrinológ. Na BSK pôsobí od roku 2017 ako poslanec, v roku 2020  sa stal vicežupanom pre oblasť zdravotníctva. Podieľal sa na zriadení a fungovaní veľkokapacitného očkovacieho centra. Zdravie spolu so vzdelaním a kultúrnym hodnotovým rozvojom považuje za najdôležitejšie pre rozvoj človeka. Osobitý dôraz kladie na strategický rozvoj vidieka a inklúziu sociálne znevýhodnených komunít. 

Boli ste poslancami zvolený za staronového vicežupana pre zdravotníctvo. Ale pribudli vám aj ďalšie oblasti školstvo a kultúra. Sú to pre vás nové výzvy?

Ďakujem za opätovné prejavenie dôvery. Predchádzajúce obdobie bolo veľmi náročné pre zdravotníctvo. Myslím si, že vedenie a pracovníci bratislavskej župy spolu so spolupracujúcimi zdravotníkmi si v pandemickom období a počas očkovania veľmi dobre zastali svoje miesto. Medicína všeobecne je v dnešnej dobe kolektívne dielo, tak patrí poďakovanie každému z nich. S pokorou sa dívam na to, čo sa podarilo. Teraz sa okolnosti zmenili. Čakajú nás však ďalšie výzvy vo formovaní a zveľaďovaní regiónu a komunity smerom ku kvalite a rozvoju, tak mi pribudli ďalšie dve náročné oblasti, školstvo a kultúra. Obe vyžadujú tak podporu a rozvoj, ako aj porozumenie verejnosti pre zmeny. Na BSK na to nahliadame nie iba z pohľadu zajtrajška, ale aj strategicky ďalších desaťročí.

Foto: Monika Kováčová / Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Štekláč

Súvisia vôbec spolu tieto tri oblasti, dajú sa prepájať?

Rád sa neustále vraciam k vete, že na konci nášho snaženia je vždy človek. A to spája aj tieto tri oblasti. V poslednom období sa naša spoločnosť sústredila na formovanie prostredia okolo človeka, či už v oblasti infraštruktúry, ale aj životného prostredia. To rozhodujúce pre život a vzťahy v  spoločnosti aj kraja je však to, aký bude človek. A čo môžete viac odovzdať človeku ako zdravie, vzdelanie a kultúrou a umením formovať jeho hodnotové nastavenie? Ak máme záujem na pozitívnom vývoji našej spoločnosti, mali by sme sa sústrediť na človeka a práve tieto tri oblasti.

Ste vyštudovaným lekárom. Ako vnímate aktuálnu situáciu v zdravotníctve? Čo je podľa vás najpálčivejšie?

Roky vykonávam prax ako lekár a roky sa pohybujem medzi zdravotníkmi, a môžem povedať, že takáto otázka je už pre zdravotníkov pomerne únavná. Na úvod treba povedať, že štát je stále najväčší hráč v oblasti zdravotníctva, on je ten, čo formuje podmienky.  Ak to môžem zjednodušiť, vidím tu dva hlavné problémy. Myslím, že desaťročia vieme presne pomenovať problémy v zdravotníctve, hoci sa v priebehu tohto času menili, tak sme sa dostali od nedostatku peňazí za zdravotnú starostlivosť k nedostatku zdravotníkov. A to je asi súčasný najväčší problém. Druhý je, že hoci ako spoločnosť tieto problémy dobre poznáme, neexistuje schopnosť alebo vôľa zo strany štátu  tieto okolnosti zmeniť. Celý segment je akoby zabetónovaný vo vzťahoch, ktoré si kedysi nastavil, a dnes už nepostačujú. Ak máme dnes niečo zmeniť, tak v prvom rade musíme zatraktívniť povolanie zdravotníka, či už lekára alebo zdravotnej sestry, a to či už podmienkami vzdelávania, finančným ohodnotením alebo zlepšením spoločenského postavenia tak, aby mladí ľudia mali opätovne chuť robiť zdravotníkov v tejto krajine. Toto je však beh na dlhú trať, potrvá roky, kým noví zdravotníci vyštudujú. Dovtedy sa budeme musieť sústrediť na nástroje efektivity, aby sme so súčasným počtom zdravotníkov dosiahli zlepšenie zdravotnej starostlivosti, a to najmä aj v jej dostupnosti.

Čo pokladáte za najväčšie krajské zdravotnícke výzvy?

Naše krajské zdravotnícke výzvy sme zhmotnili v Stratégii rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026. Ale za najväčšiu výzvu však považujem zámer vybudovania zdravotníckeho kampusu v lokalite novej nemocnice na Boroch, kde očakávame najmä skok vpred v kvalite vzdelávania budúcich zdravotníkov pre budúce desaťročia. Je to projekt na pomedzí zdravotníctva a školstva. Verím, že sa ho podarí naplniť a zabezpečiť tak kvalitné vzdelávanie budúcim zdravotníkom, a tým aj kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom.

Foto: Monika Kováčová / Zľava: Michal Sabo, Simona Petrík, Juraj Droba, Alžbeta Ožvaldová, Juraj Štekláč

Na čo ako vicežupan budete klásť dôraz?

Prichádza náročné krízové obdobie, a to aj vo vzťahu k financiám. Očakávame a plánujeme veľa zmien, ich realizácia však bude o to náročnejšia. Všeobecne sa BSK vydal cestou efektivity a kvality, nie kvantity, zvlášť pri vzdelávaní. Týka sa to však prakticky všetkých oblastí, kde pôsobí, nielen tie, ktoré sme spomínali. Som tu nielen na to, aby som tieto zmeny presadzoval a podporoval, ale aj s ľuďmi o nich hovoril, a to aj vtedy, ak by boli nepopulárne. Moja životná skúsenosť ako lekára i človeka všeobecne však hovorí, že pokiaľ sa s ľuďmi jedná úprimne a otvorene, tak potrebe zmien porozumejú. A na túto otvorenosť k ľuďom by som kládol dôraz.

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

• narodil sa v roku 1970 v Trnave
• absolvoval štúdium na lekárskej fakulte v Bratislave 

• v roku 1995 nastúpil na Interné oddelenie Nemocnice s poliklinikou Milosrdní Bratia v Bratislave. Zoznámil sa nielen s prácou lekára, ale aj úlohou cirkevných nemocníc v systéme zdravotnej starostlivosti.  Venoval sa tiež práci na Jednotke intenzívnej starostlivosti a práci na Oddelení paliatívnej onkológie
• vzhľadom na záujem o zdravotnícke systémy, riadenie a organizáciu zdravotnej starostlivosti absolvoval v rokoch 1996-1997 pod spolu vedením holandských lektorov školu riadenia v zdravotníctve – Školu zdravotníckeho manažmentu (HMS – Health Managment School)
• po povinných stážach absolvoval v roku  1998  špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva I. stupňa vo Fakultnej Nemocnici akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch. Odvtedy pôsobí na I. Internej klinike Slovenskej Zdravotníckej Univerzity

• v roku 2001 absolvoval špecializačnú skúšku z endokrinológie a v roku 2005 špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva II. stupňa s Európskym diplomom
• po roku 2006 pôsobil aj ako zástupca vedenia pre kvalitu v súkromnej poliklinike, kde budoval systém ISO certifikácie a zaviedol nové metodiky
• od r. 2006 bol aj konzultantom pre endokrinológiu v Špecializovanej geriatrickej nemocnici Podunajské Biskupice UNB Bratislava
• v súčasnosti vykonáva lekársku prax a konzultačné činnosti
• v r.2016 na Slovenskej zdravotníckej univerzite ukončil štúdium Verejného zdravotníctva – MPH (Master of Public Health), v snahe venovať sa naďalej potrebám zdravotnej starostlivosti ako celku, ale tiež v komunitách na úrovni samosprávy. Je členom Slovenskej lekárskej komory a viacerých odborných spoločností
• od r. 2014 som poslancom mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

• od r.2017 je poslancom bratislavského VÚC a podpredsedom BSK