zachovanie-spomienky-na-vyznamne-osobnosti v-obci-kralova-pri-senci

Zachovanie spomienky na významné osobnosti v obci Kráľová pri Senci

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Zachovanie spomienky na významné osobnosti, ktoré pôsobili v Bratislavskom kraj a boli úzko späté s obcou Kráľová pri Senc.

Sochy Mária z Anjou, kráľ Zigmund Luxemburský, Ján Pálffi, Rafael Donner, pastieri a ovečky súčasťou už jestvujúceho dreveného betlehemu, ktorý je už súčasťou duchovného a kultúrneho dedičstva.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Individuálnej dotácie z BSK 2021 (vo výške 2 000 €).

Okres: Senec

Obec: Kráľová pri Senci

Celkové výdavky projektu: 5 160 €